Renew.bg програма за лоялност

Компютър за всеки

Техника за бизнеса

Добре дошли в Renew Loyality Club

Програмата за лоялни клиенти на RENEW.BG

Която възнаграждава притежателите на Renew Loyalty Card

Картата за лоялен клиент Ви дава 5% отстъпка
При закупуването на стоки в обекти на РЕНЮ.БГ
И възможност за последващо генериране на бонус точки.

Ако нямаш Renew Card, заяви своята тук, като попълниш полетата по-долу с данните ти от документа за самоличност:

  • Сългасен съм с общите условия на РЕНЮ.БГ

Никога не изпускай изгодна промоция

Общи условия на програма лоялен клиент


„RENEW LOYALTY CLUB”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА програмата RENEW LOYALTY CLUB

Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на лоялната програма Renew Loyalty Club и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между „Реню.бг” ЕООД ЕИК 204345002, със седалище гр. Бургас 8000, к-с „Славеков” бул. Янко Комитов 1, Търговска къща) и клиентите на Реню.бг, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.
С регистрацията си в програмата Renew Loyalty Club Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.
Картата за лоялен клиент Ви дава 5% отстъпка при закупуването на стоки в обектите на Реню.бг и възможност за последващо генериране на бонус точки.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА RENEW LOYALTY CLUB

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА

1.1. Участник в програмата Renew Loyalty Club може да бъде всяко физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, притежава телефонен номер към български мобилен оператор и има навършени 18 години/Служители на Реню.бг и Арт Медия Груп ЕООД, както и техните семейства нямат право да участват/. Карта не се издава на и не се ползва от юридически лица.
1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на издаващото я дружество „Реню.бг” ЕООД.
1.3. Клиентската карта е лична и се регистрира поименно. Преотстъпването на клиентска карта във всички случаи е забранено. Всеки участник има право само на една клиентска карта.
1.4. Издаването на клиентска карта е безплатно. Издаването и активирането на клиентска карта се извършва от промо екипи на „Реню.бг” ЕООД след регистриране на участника в системата Renew Loyalty Club и съгласяването му с настоящите Общи условия.
1.5. При регистрацията в програмата Renew Loyalty Club участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани от формата за регистрация, чрез показване на валиден документ за самоличност. Задължителни за попълване и необходими за участие в програмата Renew Loyalty Club са следните данни: две имена, дата на раждане, актуален мобилен номер и електронна поща.

2. УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКАТА КАРТА

2.1. Участниците в програмата Renew Loyalty Club имат право да използват картата си при пазаруване в търговските обекти на „Реню.бг” ЕООД. Участникът има право да получи отстъпка и генерира точки на базата на направените покупки и да участва в кампании с награди. За да генерира бонус точки, клиентът-притежател на клиентска карта трябва:
- да покаже клиентската си карта;
- да се легитимира чрез документ за самоличност;
2.2. Клиентската карта не е кредитна карта. Участниците не могат да извършват финансови операции с картата, а могат единствено да се  възползват от привилегиите, които получават с картата, предоставени от „Реню.бг” ЕООД.
2.3. Натрупването на точки, както и обмяната им, се извършва само след като участникът предостави клиентската си карта.

3. ОБМЯНА НА ТОЧКИ, НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ.

3.1. Участниците в програма Renew Loyalty Club получават 1 точка за всеки 100лв (сто български лева), реално заплатени за стоки и услуги. За целите на получаване на точки цифрата след конвертирането се закръглява нагоре, когато е над 0,5 и надолу, в случай че е под 0,5.
3.6. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки за пари.

4. НАГРАДИ. КАМПАНИИ

4.1. Участниците могат да получат избраната от тях награда на място при условие, че имат събрани необходимия брой точки, изписани до всяка награда. Служител на „Реню.бг” ЕООД ще обслужи участниците с оглед обмяната на точки срещу получаването на наградата.
4.2. При всяка обмяна на точки за награда съответният брой точки, необходим за получаване на избраната награда, се изважда от общия брой налични точки, натрупани в клиентската карта на участника.
4.3. В различни периода на кампанията Организаторът има право по собствено усмотрение да начислява различен брой точки за една и съща награда.
4.5. Веднъж взетата срещу точки награда не подлежи на връщане или замяна по никакъв начин.

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ

5.1. „Реню.бг” ЕООД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в програмата Renew Loyalty Club и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на програмата Renew Loyalty Club или съмнение за злоупотреба и компроментиране на програмата от страна на участниците.
5.2. „Реню.бг” ЕООД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентската карта, в т.ч. системата за калкулация на точки, коефициента за превръщане на пари в точки, броя получавани точки при закупуване на стоки, вида и броя на наградите, които участват в програмата Renew Loyalty Club, както и броя точки, необходим за получаване на дадена награда. Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адрес: www.renew.bg
5.3. „Реню.бг” ЕООД има право да прекрати програмата Renew Loyalty Club по всяко време без предизвестие. Във всички случаи това ще бъде обявено на участниците на интернет адрес www.renew.bg и/или по друг подходящ начин по преценка на „Реню.бг”

6. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. В случай на съмнение за злоупотреба и с цел защита правата на реалните лоялни клиенти на Renew Loyalty Club, служител може да поиска от картодържателя в момента на регистриране на касовите бонове да ги верифицира, като покаже закупените с тях стоки.
6.2. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване. Старата клиентска карта се анулира от системата с цел избягване на злоупотреби. Събраните към момента на уведомяване за инцидента точки автоматично ще бъдат прехвърлени към новоиздадената клиентска карта.
6.3. Участниците следва незабавно да уведомят „Реню.бг” ЕООД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта.  „Реню.бг” ЕООД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Участниците в програмата Renew Loyalty Club декларират, че са запознати и съгласни със следното:
7.2. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Реню.бг” ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията Ви в Renew Loyalty Club или дадена впоследствие.
10.3. „Реню.бг” ЕООД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Реню.бг” ЕООД може да обработва предоставените при регистрацията в Renew Loyalty Club и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на програма Renew Loyalty Club и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за награди, които могат да се получат срещу събрани точки, и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг.
10.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни от програма Renew Loyalty Club за посочените цели, „Реню.бг” ЕООД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Реню.бг” ЕООД си сътрудничи, работи или има  други отношения във връзка с дейността си.
10. 4. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни може да възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Реню.бг” ЕООД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
10. 5. По всяко време може да се откажете от получаване на информация, свързана с програмата Renew Loyalty Club, на email: loyalty@renew.bg или на интернет адрес.
10.6. Имате право да поискате регистрацията Ви в Renew Loyalty Club да бъде заличена, заедно с предоставените от Вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка с „Реню.бг” ЕООД във връзка с програмата Renew Loyalty Club:
Е-mail: loyalty@renew.bg
Телефон: 0876026726
Адрес: гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 1 Търговска къща до КАТ